Boek EER: Leven met eergedrag en eerverlies door ds. Bea Lalmahomed

E-learning opleiding: analyseren, behandelen en leren omgaan met eergedrag en eerverlies

Als hulp- en dienstverlener (in de breedste zin), doe je in deze cursus kennis en handvatten op bij het analyseren en het bieden van hulp in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals hulpverlening aan seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers. Je leert belangrijke cognitief-gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden op maat ontwikkelen.

Het basisleerboek voor deze thuisstudie is EER (ISBN 978 90 6224 520 8). Ook maken we gebruik van het boek Oplossingsgerichte vragen.

In deze e-learning cursus besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals de behandeling vanuit relevante culturele en religieuze opvattingen en het overleven in de westerse samenleving.

Interview Bea Lalmahomed nav. boek EER - NTR Halve Maan

Verdieping in diversiteit en islamitische gedragsregels?

Dan is de aanvullende cursus ‘Cursus Islam in onze leef- en werkomgeving’ mogelijk. Vraag er dan alsjeblieft naar via e-mail.

Hieronder meer…

Zoals: coaching, aanvullende wetenschappelijke stromingen, de basis, accreditatie, competenties, doelgroep, het nut van de 3 modellen en over de auteur en docent Bea Lalmahomed.

Logo Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken - Utrecht, Nederland

E-learning met 3 vormen van kennisoverdracht

Deze cursus is een opleiding die de docent begeleid middels 3 vormen van kennisoverdracht. Het selecteren van kennis in fase 1; het oefenen van de kennis in fase 2 en in fase 3 het vertellen van de opgedane kennis.

Het is een evidence-based (EBP) programma, dat gebaseerd is op de onderstaande  onderwerpen.

 1. Theorie: (cognitieve) kennis opdoen over levenswijzen en achtergronden van islamieten en hindoes.
 2. Diagnostiek: vaststellen wat er aan de hand is.
 3. Interventie: door middel van onderzoek en monitoren, adequaat hulpmethodes ontwikkelen en toepassen.

De opgedane theoretische kennis en methodes bieden de mogelijkheid om met wetenschappelijke inzichten gevallen uit de praktijk te vertalen naar de hulpvragen.

Coaching contactvormen

Tijdens de e-learning is er contact mogelijk via e-mail, dan wel telefoon.

Bij goedkeuring van het onderzoeksvoorstel begint de cursist in het veld. De hoeveelheid van contact valt niet vooraf vast te stellen; de ervaring leert dat de ene cursist meer nodig heeft dan de ander. Bovendien bepaalt ook het gekozen thema en de mate van behandeling of een cursist één of meerdere telefonische gesprekken nodig heeft.

In de derde fase, na de goedkeuring van het onderzoek, vindt de presentatie tijdens een evaluatiegesprek plaats. Tijdens de dag van de presentaties dienen de cursisten de hele dag aanwezig te zijn, om de presentaties van de andere cursisten bij te wonen en daar hun eigen mening over te geven.

Wetenschappelijke stromingen vullen elkaar aan bij eerkwesties

Huiselijk geweld als gevolg van eerschending brengt ingewikkelde eerkwesties mee, die in EER duidelijk vanuit verschillende wetenschappelijke stromingen worden behandeld.

 • Seksueel misbruik en huiselijk geweld zoals vrouwenmishandeling zijn weliswaar een klinisch psychologische thema’s, maar voor het analyseren van de problemen en het toepassen van hulp moet je eerst weten wat de psychische situatie van het slachtoffer is, hoe zij zich voelt en waarom dat zo is.
 • Bij hindoes en islamieten is culturele/religieuze kennis van de situatie in de gezinnen onmisbaar, om de levenswijze en de botsende opvattingen achter de conflicten te kunnen interpreteren.
 • De kennis over-, en de mate van, socialisatie en integratie, verklaren de denk- en handelswijze van diverse gezinsleden.
 • Heel belangrijk is de pedagogische kennis over de rolverdeling/onderlinge gezagsverhoudingen van verschillende gezinsleden/opvoeders, die als een rode draad door de hooglopende conflicten loopt.
 • De rol van de pedagogische vormers buiten de familie, zoals het onderwijs, beïnvloedt niet alleen het gedrag van jonge meisjes, maar ook de mondigheid.

Schematherapie a.d.h.v. de 3 modellen

Bureau Eer structureert de schematherapie systematisch aan de hand van 3 universele modellen: het agency, ecologisch en de culturele emotieanalyse model.

De 3 modellen - Boek EER

Met behulp van de 3 modellen kan de professional schematisch, de cognitieve gedrags- en de psychodynamische problemen schetsen. In het agency model worden bij de behandeling de persoonlijke leefwereld en idealen van de hulpvrager als uitgangspunt genomen voor de psychotherapie. Met het ecologische model krijgt de professional een beeld van de achtergrond. Het cultureel analytische model daarentegen verduidelijkt de onderlinge verbinding van de psychodynamische objectrelaties met elkaar; te denken valt aan zelfbeeld, normen, behoeften, sociale cognities of probleemoplossend gedrag. In het ontwikkelingsprofiel van eergerelateerde slachtoffers gaat het om het adaptief gedrag zoals denken, voelen en handelen.

De schemabenadering is een respectvolle benadering waarin de eerslachtoffers van migrantenafkomst alle ruimte krijgen. Met de zorgzame hulp werkt de professional oplossingsgericht.

Competenties en attitude na de cursus

Kennis- en cognitieve ontwikkeling professional

 • Kennis over het begrip EER in brede culturele zin.
 • Praktisch inzicht in diverse kwesties rond EER.
 • Kan doorprikken en beslissingen nemen bij moeilijke eerkwesties.
 • Kennis over seksegericht denken al naar gelang de mate van integratie en socialisatie.

Emotionele waardering

 • Erkent de emoties bij betrokkenen en weet daar professioneel mee om te gaan.
 • Is onpartijdig, blijft objectief.
 • Kan de juiste waardering geven aan de situatie.
 • Kan de eerkwesties goed aanvoelen en benoemen.

Versterkte persoonlijkheidskenmerken

 • Professional is bekwaam, kan eer situaties in context beoordelen, kan naar gelang de evaluatie de juiste afweging maken.
 • Staat open voor allerhande eerproblemen.
 • Heeft en kan begrip tonen voor diverse eerkwesties.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor…

Deelname aan e-learning opleiding: Analyseren, behandelen en leren omgaan met eergedrag en eerverlies (ID 526513) levert 145 registerpunten op.

Categorie Punten Periode
Ervaringsdeskundigen 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
GGZ-Agogen 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
Kinderwerkers / Jongerenwerkers 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
Maatschappelijk werk 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
Psychodiagnostisch Werkenden 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
Sociaal Agogen 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026
Sociaal Werker 145 14-11-2023 t/m 13-11-2026

Door Registerplein.

 

Waarom deze cursus over eergerelateerde dilemma’s?

Willen wij eergerelateerde kwesties tijdig in beeld krijgen en doelmatig aanpakken, dan is kennis van verschillende groepen en netwerken in de samenleving onmisbaar.

Europa is een samenleving geworden waarin westerse en niet-westerse culturen elkaar meer en meer tegen komen en waarin allerlei uitingen van westerse en niet-westerse gedragingen zijn op te merken die niet altijd op wederzijds(e) begrip, instemming of acceptatie kunnen rekenen. Dit geeft soms aanleiding tot spanningen. Maar niet alleen dat. Daar waar mensen met elkaar samenwerken in opvoeding, justitie, politie, zorgverlening, buurtwerk, in medisch of wetenschappelijk verband, ontstaan regelmatig misverstanden, verwijten, wrijvingen, etc. Dit zou niet hoeven te gebeuren als mensen binnen die werkverbanden meer van elkaar zouden weten, elkaars grondmotieven beter zouden kennen, meer inzicht zouden hebben in de cultureel bepaalde omgang- en relatievormen, en ook in individueel en sociaal verband meer zouden begrijpen van eergerelateerde gedragsstructuren, conflicthanteringen en dergelijke.

Voor ingewikkelde eerkwesties ontwikkelde ik (Bea Lalmahomed van Bureau Eer) op basis van 20 jaar longitudinaal onderzoek, de agencytheorie. Een theorie die het zelfbewustzijn van seksueel misbruikte en mishandelde vrouwen/meisjes bevordert, de zelfhulp mobiliseert. Daarnaast steunt de agencytheorie stille slachtoffers, maakt hulpverlening effectiever en verdiept de kennis over eergedrag en eerverlies bij een grotere groep onderzoekers.

Door middel van de emotieanalyse ontdekken vrouwen/meisjes – als slachtoffers van eer, eerverlies en eerwraak – hoe machtig ze zijn, en dat zij zelf in staat zijn om hun gedrag te veranderen. Gevoed door hun eigen motivatie stappen ze na de emotietraining, met zo min mogelijke kleerscheuren uit hun radicale positie of slachtofferrol, met het voordeel dat ze hun waardigheid terugkrijgen. De agencytheorie werkt, zij is jarenlang breed toegepast in de praktijk.

Hindoevrouw

Doelstellingen

Het doel van de cursus is de cursisten op te leiden tot het bieden van hulp- en het werken aan eervernietigingsgedrag van seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers en het bijstaan van overige hulp- en dienstverleners bij ingewikkelde eerkwesties.

Deelnemers leren hoe zij eerslachtoffers kunnen helpen om zelf hun gedrag te operationaliseren. De hulp- of dienstverlener moet de eerslachtoffers, tegen de achtergrond van hun denken, zodanig prikkelen dat zij inzien dat niet alleen zij, maar ook de familie gebaat is bij hun gedragsverandering. Het is niet de bedoeling eerslachtoffers te beleren of hen jouw deskundige mening op te leggen. Het operationeel (handelbaar/betamelijk) gedrag hervormen zij zelf, door steeds hun eigen gedrag te bekritiseren en zichzelf een spiegel voor te houden.

De agency van seksueel misbruikte en mishandelde slachtoffers, hun zelfmacht, is van dien aard, dat zij het beste hun eigen gedrag kunnen veranderen. Lees hieruit, dat eerslachtoffers over de empowerment beschikken om hun eigen gedrag te veranderen, wanneer zij erkennen en inzien hoe ze slachtoffer zijn geworden van eerschade.

Belangrijk is dat ze inzicht ontwikkelen in wat juist en onjuist is, voor henzelf en de omgeving. Pas dan verandert hun denken. Omdat zij de sleutel zijn van het veranderen van hun zwakke emotionele ontwikkeling, fungeert de deskundige/coach slechts als kritisch klankbord.

Praktische cursusinformatie

De 1e fase is het theoretische deel. Dat doe je als cursist op basis van opdrachten. Na de afronding van deze fase wordt de 2e fase uitgevoerd. Dat is de praktijkopdracht. Na goedkeuring wordt in de 3e fase de opleiding klassikaal afgerond. Bij goed gevolg wordt de cursus afgesloten met het uitreiken van het diploma.

Concreet

Cursus bestaat uit lees-, studie- en individuele opdrachten. Met behulp van studievragen kan je toetsen of je de leerstof beheerst. Zoals al hierboven genoemd vormt het boek EER de basisleerstof. Dat boek wordt met het inschrijven voor de cursus ook besteld en geleverd.

Werken met migranten vereist culturele kennis. Zo kun je Marokkanen niet met Syriërs vergelijken. Voor een hulp- of dienstverlener is brede kennis betreffende de diverse doelgroepen eerder een noodzaak dan een verrijking. De cursus biedt genoeg kennis om de eindfase te halen, maar wil je nog meer leren, dan biedt Bureau Eer ook de mogelijkheid jouw kennis verder te verbreden en te verdiepen.

Informatie aanvragen voor de cursus  [honeypot website]

  Graag dit invullen:
  captcha

  Overzicht verwachte studie-uren

  Uren
  Fase 1, diagnostiek:
  Theorie, methodologie en culturele kennis: 30
  Coaching en contacturen: 8
  38
  Fase 2, Behandeling en schrijven opdracht:
  Literatuurstudie, observeren, diagnosticeren/analyseren en schrijven van een behandelingsgerichte aanpak: 60
  Coaching en contacturen diagnostiek en behandeling: 16
  106
  Fase 3, eindopdracht:
  Schrijven en presenteren.
  18
  Totaal: 162

  Overzicht literatuurstudie en urendetails

  Fase 1: 38 uur

  Literatuurstudie: 30

  Leren uit boek EER: Deel I: pag. 23-57 | Deel II: pag. 79-81 | Deel II:  Hfdst. 7 & 8: Pag. 214-276 | Bestuderen online informatie +/- 17 pg. (35+3+63+17 = 118 pg.)

  De theoretische basis in de eerste fase is essentieel voor de praktijkopdracht in fase 2. Voor de schematherapie zijn de 3 modellen de basis voor het systematisch structureren van de opdracht.

  Coaching en contacturen: 8

  Fase 2: 106 uur

  Literatuurstudie/leren voor de praktijkopdracht: 40 uur

  Deel 2: Boek EER, pag. 81-215 en 278-419.

  Boek Oplossingsgerichte vragen (handboek oplossingsgerichte gesprekvoering): Fredrike Bannink pag. 15-102.
  (135+142+88 = 365 pg.)

  Onderzoek: 30 uur
  1. Plan van onderzoek beschrijven: 3 uur
  2. Onderzoek/dataverzameling: 17 uur
  3. Beschrijven van de casus: 10 uur
  Behandelen: 20 uur
  1. Behandelingsplan: 3 uur
  2. Behandelen hulpvraag: 15 uur
  3. Schrijven bevindingen: 2 uur
  Coaching en contacturen: 16 uur

  Fase 3: 18 uur

  1. Schrijven van eindopdracht: 16 uur;
  2. Presenteren, evaluatie: 2 uur.

  Over drs. Bea Lalmahomed

  Ontwikkeling, kennisoverdracht en verdieping in eerkwesties

  Bea Lalmahomed, gedragsdeskundigeOp basis van empirische kennis en theoretisch onderzoek publiceerde ik als senior gedragsdeskundige vanaf 1992 diverse studies over huiselijk geweld, zoals de boeken: ‘Andere tijden, andere meiden’, ‘Schade, schande, schuld’ en ‘EER, leven met eergedrag en eergeweld’. Ook schreef ik migratiestudies rondom patri (zoals islamitische) en matri (Creoolse) huishoudingen en publiceerde ik over tal van andere thema’s artikelen en hoofdstukken in diverse bundels.

  Mijn doelen zijn:

  • Het ontwikkelen van praktische methodes en zelfredzaamheid op maat.
  • Het verbreden en verdiepen van kennis bij eer gerelateerde zaken.
  • De problemen bij hulpbehoevende n analyseren en diagnosticeren tegen de achtergrond van de socialisatie en integratie in Nederland.

  Deze doelen realiseer ik als gedragswetenschapper vanaf 1992, in de vorm van publicaties, onderzoek, intervisie dagen, hulpverlening en trainingen op maat, als ook het geven van onderwijs. In mijn publicatielijst en op de verdere pagina’s vind je hier meer informatie over. Ook kan je dit op onze site vinden. Zie hier:

  Reacties

  […] haar beschrijvingen en analyses zullen haar daarom niet overal in dank worden afgenomen. Maar de auteur is een gedreven pleitbezorger, die hoopt met haar boek EER een bijdrage te leveren aan de lotsverbetering van vrouwen en meisjes die ondanks zichzelf in een benarde positie verkeren. […]

  Prof. Dr. Nathan Deen

  Emeritus hoogleraar leerlingbegeleiding, Universiteit Utrecht

  Als dragers van eer, leven veel islamitische en Hindoemeisjes en vrouwen in een familiesysteem en een cultuur die eer gedoogt en eergeweld in stand houdt. […] Bea Lalmahomed analyseert hoe de vrouwen en meisjes de beperkte handelingsruimte benutten om het geweld aan de kaak te stellen en te stoppen. Als stille slachtoffers laveren zij in de spanning tussen de traditie en de behoefte om eigen inrichting geven aan hun leven. […] Zij kroop jarenlang in huid van de hulpverlening en als senior onderzoeker spreekt zij op dit gebied glashelder en onverbloemd over het geweld. [..]

  Sietske Dijkstra

  Lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten, Avans

  […] Bea Lalmahomed heeft een indrukwekkende praktijkervaring opgedaan onder andere als getuige-deskundige bij strafzaken die over dit onderwerp gaan. Ze heeft bij die ervaring enkele originele gezichtspunten ontwikkeld die betrekking hebben op het aandeel van de slachtoffers in het tot stand komen van delicten, die zeker de aandacht zullen trekken. Ik volg haar graag in de aanbeveling dat we de ingewikkelde cultuur-gerelateerde zaken niet in volle omvang kunnen beoordelen zonder het gedrag van de slachtoffers te begrijpen. Haar kennis betreft niet alleen de islamitische cultuur (vgl. van Turkse en Marokkaanse origine) maar ook de Surinaamse. Ook dat is nieuw. […]

  Prof. Dr. Frank Bovenkerk

  Emeritus hoogleraar criminologie, Universiteit Utrecht (thans hoogleraar radicaliseringsstudies UvA)

  Contactgegevens

  Bericht versturen?   [honeypot website]

   Graag dit invullen:
   captcha