Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Online opleiding in 3 losse cursussen: Matrivrouwen, toen en nu

Vanuit uw locatie leren, voor in totaal 74 accreditatiepunten

Het boek Matrivrouwen, toen en nu bestaat uit 5 delen en behandelt drie hoofdthema’s waar cursussen voor zijn ontwikkeld, die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden. Per cursus wordt gekeken naar het ontstaan van de verschillende problemen.

Kernvraag is: Welke problemen manifesteren zich in de verschillende Afro-Nederlandse matrigezinnen en hoe zou het eventueel aangepakt kunnen worden?

 1. Cursus 1: Slavernij en haar nasleep
 2. Cursus 2: Matrisamenlevingsvormen, opvoeding in matrigezinnen
 3. Cursus 3: Mishandeling en seksueel misbruik in matrigezinnen

Samen leveren ze 74 accreditatiepunten op, zoals het geaccrediteerd en geregistreerd staat bij Registerplein.nl

Met deze opleiding verkrijgen professionals competentieversterkende middelen die hun dagelijkse werk vergemakkelijkt.

De benaming matri

De benaming matri is een parapluterm voor de matrifocale huishouding. Moeder is hoofd van het gezin en reguleert de huishouding vanuit de vrouwelijke lijn. Zoals zij dat overgebracht hebben van betovergrootmoeder, grootmoeder, moeder. De mensen van de buik (navelstreng), bloedband is essentieel. Traditie en cultuur zijn hier doorslaggevend.  

Doelgroepen

De doelgroepen die geselecteerd zijn door de accrediteurs, zijn allen direct/ indirect werken met hulpbehoevende EER-slachtoffers.

 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-Agogen
 • Kinderwerkers/ Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk Werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers
 • Leerkrachten
 • Vertrouwenspersonen
 • Vertalers en Tolken
 • Juridisch Adviseurs
Matrivrouwen, toen en nu - Voorkant

Competentieversterking

In welk opzicht dragen de drie cursussen bij aan de competentieversterking en het methodisch handelen bij Registerplein geregistreerde sociaal professionals?

Het is een aanvulling op HBO en academische studies en voor sociaal maatschappelijk werk. Hulpbehoevenden kunnen door de afgestudeerden geholpen en begeleid worden. De afgestudeerde kan hen coachen en voor een iedere situatie maatwerk leveren. Ook zijn zij na deze opleiding in staat om professionals van diverse instellingen te adviseren bij allerhande problemen in matrigezinnen.

74 PE-/ accreditatiepunten in totaal

De online opleiding is geaccrediteerd door Registerplein.

Kennis- en cognitieve ontwikkeling van de professional

 • Kennis over de begrippen matrisamenleving, slavernij, seksueel misbruik en mishandeling in brede matricultuur.
 • Praktisch inzicht in diverse kwesties rond matrisamenlevingsvormen, zoals opvoeding, relatieproblemen, discriminatie, eergedrag en eerverlies bij incest en mishandeling.
 • Kan doorprikken en beslissingen nemen bij moeilijke opvoedingsproblemen, eer- en zedenkwesties van hulpbehoevenden uit matrigezinnen.
 • Kennis over seksegericht denken, al naar gelang de mate van integratie en socialisatie.
 • Is in staat om zelfredzaamheid te ontwikkelen bij de hulpbehoevenden.

Versterking emotionele waardering

 • Erkent de emoties bij betrokkenen en weet daar professioneel mee om te gaan.
 • Is onpartijdig, blijft objectief.
 • Kan de juiste waardering geven aan de situatie.
 • Kan in de matrihuishouding, opvoeding, onderwijs eer- en zedenkwesties goed aanvoelen en benoemen.

Ontwikkelt versterkte persoonlijkheidskenmerken

 • Professional is bekwaam, kan matriopvoeding, onderwijs eer- en zedenproblemen in context beoordelen, kan naar gelang de evaluatie de juiste afweging maken.
 • Staat open voor allerhande matriproblemen.
 • Heeft en kan begrip tonen voor diverse matrikwesties.

Cursus 1: Slavernij en haar nasleep

Kennisverwerving over en gevolgen van de slavernij in de hedendaagse matrisamenleving

Online studeren onder begeleiding van de docent en verrijking van videofilms, 16 accreditatiepunten.

Matri bevolkingsgroepen in Nederland

Cursisten leren het gedrag achter het gedrag te begrijpen in matri gezinnen van Afro Surinamers, Arubaanse, Curaçaoënaars en alle andere bevolkingsgroepen uit de ex kolonie van Nederland, evenals de Ghanese en ander Afrikaanse vluchtelingen die vallen onder de matrifocale huishouding.

Cursisten leren tegen de achtergrond van het bestudeerde materiaal met de docent logisch kijken naar de nieuwe ontwikkelingen

Doelstellingen

 • Het verwerven van kennis over de slavernij en het ontstaan van de matrisamenlevingsvormen.
 • De gevolgen van de slavernij met name de matrisamenlevingsvormen die nog zichtbaar zijn in gezinnen, de maatschappij en op scholen.

Samenvatting online dagcursus

In deze online opleiding besteedt Bureau Eer aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals de behandeling vanuit relevante culturele en traditionele opvattingen in de westerse samenleving. De opleiding bestaat uit een dagcursus aan de hand van de lees-/ studiemateriaal wordt de inhoud behandeld.

De cursus is geënt op het exploratieve onderzoek dat in boekvorm is verschenen onder de titel: Matrivrouwen, toen en nu. Dit boek vormt samen met de educatieve kennis en ervaring de basisleerstof van de cursus. Het boek wordt na inschrijving opgestuurd.

Competentieversterking

De opleiding bestaat uit lees- en studiemateriaal. Tijdens de cursus wordt er aan de hand het leesmateriaal en video’s films gediscussieerd over de slavernij en de nasleep. 

16 PE-/ accreditatiepunten

De e-learning opleiding is voor een bij Registerplein geregistreerde professional geaccrediteerd voor 16 PE-/ accreditatiepunten.

Prijs

Deze deelopleiding van het matristudietraject, inclusief het boek en certificaat is per cursist: € 150,- (incl. B.T.W.).

Inhoud van de cursus

De docent verzorgt online de module. Deelnemers krijgen van tevoren opdrachten te bestuderen voor de cursus, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de les.

In het eerste deel van de cursus doceert de docent over verschillende thema’s: de totslaafgemaakten, arbeid en seksualiteit en het veelomvattend slavenproductiesysteem.

Het is interactief. Studenten bekijken video’s over verzetsstrijders uit verschillende Nederlandse kolonies. Bij de vertoning kunnen zij hun mening geven en discussiëren. In deze module kijken we met een rondvraag naar de zichtbare sporen van de slavernij in de huidige samenleving in Nederland en stellen we de vraag: Hoe kunnen we dat oplossen?

Bestuderen uit ‘Matrivrouwen, toen en nu’

 1. Inleiding: Begrippenkader
 2. Deel 1: Cultuur en demografie van matrivrouwen
 3. Deel 2: Slavernij en haar nasleep

Uren

Contacturen (excl.  lunch/pauzes e.d.) 6
Zelfstudie, bestuderen 100 pagina’s 10
Totaal 16

Cursus 2: Matrisamenlevingsvormen, opvoeding in matrigezinnen

Kennisverwerving over en gevolgen van de hedendaagse matrisamenlevingsvormen in Nederland

Online studeren onder begeleiding van de docent voor 23 accreditatie punten.

Doelstellingen

 • Verkrijgen van kennis over opvoeding van matrigezinnen in de verschillende fases en generaties van matrifocale bevolkingsgroepen vanaf het kolonialisme uit diverse kolonies.
 • Kennisverwerving over opvoedingsproblemen in matrigezinnen, de cultivering en veranderingen alsook de opvoeding van kinderen uit de vele gemengde gezinnen in Nederland.

Samenvatting online dagcursus

De docent doceert online de matrisamenlevingsvormen, die centraal staan in deze module. De ontwikkeling van de matrivrouwen wordt gestructureerd en systematisch geanalyseerd aan de hand van het ecologisch model vanaf haar ontstaan in Ghana, de koloniale landen Suriname, het Caribisch gebied en de verschillende matrivrouwen in Nederland. De empirische ervaringen van de vrouwen uit dit onderzoek en de theoretische studies beschrijven het matrigedrag van Afro-vrouwen vanuit haarzelf naar de directe en indirecte omgeving.

Type opleiding

De docent verzorgt online de module. Deelnemers krijgen van tevoren opdrachten te bestuderen voor de cursus, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de les.

Competentieversterking

 • Verkrijgen van kennis over opvoeding van matrigezinnen in de verschillende fases en generaties van matrifocale bevolkingsgroepen vanaf het kolonialisme uit diverse kolonies.
 • Kennisverwerving over opvoedingsproblemen in matrigezinnen, de cultivering en veranderingen alsook de opvoeding van kinderen uit de vele gemengde gezinnen in Nederland.

Toetsing van de kennis

De online opleiding bestaat uit lees-, studiemateriaal. Met behulp van de docent en goede communicatie met vragen uit het veld, wordt tijdens de cursus het basismateriaal getoetst.

23 PE-/ accreditatiepunten

De e-learning opleiding is voor een bij Registerplein geregistreerde professional geaccrediteerd voor 23 PE-/ accreditatiepunten.

Prijs

Deze deelopleiding van het matristudietraject, inclusief het boek en certificaat is per cursist: € 200,- (incl. B.T.W.).

Analyse zelfbeeld

De samenlevingsvormen laten zien hoe divers de matrihuishouding is in alle drie de samenlevingsvormen; het huwelijk, samenwonend, bezoeksrelatie/ alleenstaand met uitwonende partner. De complexiteit van de matri denk- en handelwijze is vaak moeilijk te begrijpen. Het ecologische gedragsanalysemodel legt uit hoe matrivrouwen denken, redeneren en zichzelf zien in de samenleving. Maar om het matri-zelfbeeld te begrijpen en te ontleden wordt het ‘I’ and ‘Me’ model toegepast, dat is ontleend aan James Taylor-Watts.

Inzicht

Als de gezinsstructuren eenmaal duidelijk zijn, begrijpen de studenten hoe het zelfbeeld van Afro-vrouwen ontstaat. Dat is de interpretatie die de vrouwen geven aan een bepaalde situatie of gebeurtenis. Wat hun mening is over hetgeen ze ervaren. De reden dat zij vasthoudend zijn en wat anderen van een situatie vinden en verwachten is minder belangrijk, omdat ze zelf bepalen wat juist is.

Beeldvorming

In de cursus krijgen de cursisten niet alleen een beeld van de samenlevingsvormen, maar ook een impressie van de denk en handelwijze van de vrouw als hoeksteen van de samenleving. Vanuit deze basis worden de thema’s, arbeid, opvoeding, seksuele opvoeding, mishandeling, onderlinge gezagsverhoudingen en  familieleven belicht.

Opvoedingsproblemen als gevolg van de verschillende samenlevingsvormen in de Nederlandse matrigezinnen is een belangrijk thema waarmee de module afgesloten wordt. In dit slothoofdstuk worden de problemen en aanbevelingen per samenlevingsvorm behandeld.

Bestuderen uit ‘Matrivrouwen, toen en nu’

 1. Inleiding: Begrippenkader

 2. Deel 1: Cultuur en demografie van matrivrouwen

 3. Deel 3: Matrisamenlevingsvormen, opvoeding in matrigezinnen

 4. Deel 5: Slotconclusie en onderzoeksbevindingen

Uren

Contacturen (excl.  lunch/pauzes e.d.)6
Zelfstudie, bestuderen 167 pagina’s17
Totaal23

Cursus 3: Mishandeling en seksueel misbruik in matrigezinnen

Online cursus met afwerking essay: Analyseren, behandelen en leren omgaan met seksueel misbruik en mishandeling in matrigezinnen

Online studeren onder leiding van de docent voor 35 PE accreditatiepunten

Introductie

In dit gedeelte wordt tegen de achtergrond van de matri-typologie de hulpvraag goed geanalyseerd. De agency van seksueel misbruikte en mishandelde slachtoffers, hun zelfmacht, is van dienaard dat zij het beste hun eigen gedrag kunnen veranderen. Eerslachtoffers hebben de empowerment om hun eigen gedrag te veranderen, wanneer zij erkennen en inzien hoe ze slachtoffer zijn geworden van eerschade. Belangrijk is dat ze inzicht ontwikkelen in wat juist en onjuist is, voor henzelf en de omgeving. Pas dan verandert hun denken. Omdat zij de sleutel zijn van het veranderen van hun zwakke emotionele ontwikkeling, fungeert de deskundige/ coach slechts als kritisch klankbord.

Type opleiding

Online opleiding met essay opdracht.

Doelstellingen

 • De bedoeling is het bieden van hulp bij en het werken aan eervernietigingsgedrag van seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers
 • Het bijstaan van hulp- en dienstverleners bij ingewikkelde misbruik en mishandelde kwesties.

Competentieversterking

 • Kennisverwerving waarbij kennis wordt vergaard via de e-learning opleiding zoals met onderwijs en zelfstudie. De uitgangspunten en het basisprincipe hiervan zijn onderwerp van de kennistheorie uit de handleiding Matrivrouwen, toen en nu.
 • Deelnemers leren met de kennis over de matrisamenlevingsvormen hoe zij matriouders/ slachtoffers het beste kunnen helpen.
 • Ze weten aan de hand van de samenlevingsvorm hoe ze moeten handelen en de zwakke punten van de hulpbehoevenden behoedzaam aanpakken.
 • De cursisten leren hoe ze moeten werken met matrivrouwen/ ouders en eerslachtoffers, tegen de achtergrond van hun denken om die zodanig te prikkelen dat zij inzien dat hun inzet en medewerking heel belangrijk is: dat niet alleen zij, maar ook de familie gebaat is bij hun gedragsverandering.

Toetsing van de kennis

Essay opdracht.

35 PE-/ accreditatiepunten

De e-learning opleiding is voor een bij Registerplein geregistreerde professional geaccrediteerd voor 35 PE-/ accreditatiepunten.

Prijs

Deze deelopleiding van het matristudietraject, inclusief het boek en certificaat is per cursist: € 300,- (incl. B.T.W.).

Combinatie van theoretische kennis & zelfstandige studies

In de online studie wordt de omvang van de vele incest/seksueel misbruikte gevallen besproken met de cursisten. Dit algemeen beeld wordt samengevat aan de hand van het Culturele emotie-analyse model van eerverlies als gevolg van fysieke mishandeling en seksueel misbruik in matrigezinnen.

Toelichting en interactie

Het culturele emotie-analysemodel (par. 4.3.7), vormt de basis van de culturele kennis en is bedoeld om schemagericht te leren werken aan eergerelateerde casussen.

Aan de hand van dit model wordt eerst globaal gekeken naar:

 1. De aard het slachtoffer: de Persoonlijke beschrijving van fysiek, psychisch en seksueel geweld en misbruik (incest.).
 2. Evaluatie, het is belangrijk te weten hoe de houding van slachtoffers tegenover daders en (in)directe gezinsleden is en omgekeerd.
 3. Gefrustreerde doelen en verwachtingen: wat vinden de slachtoffers van het tegenstrijdig gedrag van gezagsdragers/ opvoeders/ partners.
 4. Emotie-beschrijving van slachtoffers.
 5. Veranderende gedragsbereidheid: welke impact van eergerelateerd geweld op slachtoffers van mishandeling en misbruik.
 6. Taxatie situatie en herstel contactgedrag: mate van eervernietiging, gevolgen van eerschande voor en vergevensgezindheid van het slachtoffer.

Opdracht: Essay vertellen van kennis

Essay opdracht

Na de begeleiding online mogen de studenten met behulp van de handleiding vertellen over welk thema zij een opdracht willen schrijven. De docent geeft daarbij de nodige instructies. De module wordt afgerond met het inleveren van een essay. Bij goed gevolg wordt het certificaat uitgereikt.

Uren

Contacturen (excl.  lunch/pauzes e.d.)6
Zelfstudie, bestuderen 79 pagina’s8
Supervisie/ intervisie bij het schrijven van essay21
Totaal35
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram